ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ไปเป็น www.icc.kmutnb.ac.th
International cooperation Centre web site moved to www.icc.kmutnb.ac.th